Prijímanie detí

Osobné preberanie potvrdených žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v dňoch: 3.5.2023 od 11:00 do 15:00 4.5.2023 od 11:00 do 16:00 11.5.2023 od 10:30 do 14:00 12.5.2023 od 10:30 do 14:00 Pre overenie údajov je potrebné priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Žiadosť musia podpísať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2023/2024

Termín na prijímanie žiadosti je od 2.5.2023 do 12.5.2023 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môže zákonný zástupca stiahnuť na web stránke materskej školy, zriaďovateľa alebo prevziať v materskej škole. Žiadosť je potrebné  čitateľne vyplniť, dať potvrdiť lekárovi pre deti a dorast, kde lekár potvrdí spôsobilosť dieťaťa navštevovať materskú školu a uvedie údaje o povinnom …

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2023/2024 Čítajte viac »

Zmena výšky poplatkov od 1.3.2023

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. VZN č.4/2023 o zmene výšky príspevku