Informácie pre rodičov

Prevádzka v jednotlivých triedach

Trieda Otvorené Kontakt
Lienky
7:00 - 16:30
0904 283 668
Žabky
7:30 - 16:30
0904 283 617
Kuriatka
7:00 - 16:30
0904 283 661
Mackovia
6:30 - 17:00 - zberná trieda
0903 190 862

Odhlasovanie detí:

Deň vopred alebo do 8:00 hod. v deň neprítomnosti

Čo dieťa potrebuje

 • Prezuvky – pevná obuv, nie čierna podrážka
 • Pyžamko, vankúšik
 • Náhradné oblečenie
 • Igelitová taška
 • Kópia preukazu poistenca

Všetky veci dieťaťa je nutné označiť menom!

 

Po dohode s triednou učiteľkou je možná adaptácia formou skráteného pobytu v MŠ ( nové deti).

Dieťa musí mať osvojené základné kultúrno – hygienické návyky , t.j. samostatné jedenie, samostatné používanie WC.
Do MŠ sa prijímajú iba zdravé deti!

Ak má dieťa zdravotné problémy ( kašeľ, infekčné soplíky, zapálené očká, teplota..) nemusí pedagóg prevziať, ohrozuje svoje zdravie ako aj zdravie ostatných detí a personálu. Deti sú zadeľované do tried spravidla podľa veku, toto zadeľovanie je v kompetencii riaditeľky.

Poplatky

Školné: 60 €

 • poplatok neuhrádzajú deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré nechodia do MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní na základe žiadosti rodiča o prerušenie resp. odpustenie poplatku v odôvodnených prípadoch.
 • Príspevok možno znížiť v prípade súrodencov žijúcich v jednej domácnosti, ak o to zákonný zástupca požiada: o 50% v prípade druhého súrodenca, pričom tento súrodenec navštevuje materskú školu a o 100% v prípade tretieho súrodenca, pričom ostatní dvaja súrodenci navštevujú tú istú materskú školu
 • Platba internetbankingom
 • Poplatok sa uhrádza vždy do 10 dňa v danom mesiaci
 • Číslo účtu: SK36 5600 0000 0018 0414 5023

Strava

 • Príspevok na nákup potravín pre stravníkov od 3 – 6/7 rokov / 1 deň: 2,30 €
  • Z toho:
   • desiata: 0,55 €
   • obed: 1,30 €
   • olovrant: 0,45 €
 • Príspevok na režijné náklady na mesiac: 10 €
 • Dieťa v MŠ celodenná strava: mesačný predpis: 65 €
 • Dieťa v MŠ bez olovrantu: mesačný predpis: 55 €

Číslo účtu: SK67 5600 0000 0018 0414 9024

Mesačné zálohové platby je potrebné uhradiť vždy do 25. dňa v mesiaci

Ďalšie otázky a informácie Vám poskytne vedúca školskej jedálne: alena.duchonova@karlovaves.sk

Rodičovský príspevok

 • Schválený rodičovský príspevok sa uhrádza polročne. Financie slúžia na nákup darčekov na Mikuláša, MDD, rozlúčku s predškolákmi, úhrada fotenia, mesačné kultúrne akcie pre deti, materiál.
 • Číslo účtu: SK29 0200 0000 0026 5043 9356

Dokumenty