Informácie pre rodičov

Prevádzka v jednotlivých triedach

Trieda Otvorené Kontakt
Lienky
7:00 - 17:00
0904 283 668
Žabky
7:30 - 16:30
0904 283 617
Kuriatka
7:00 - 16:30
0904 283 661
Mackovia
7:00 - 16:30
0903 190 862

Odhlasovanie detí:

Deň vopred alebo do 8:00 hod. v deň neprítomnosti

Čo dieťa potrebuje

 • Prezuvky – pevná obuv, nie čierna podrážka
 • Pyžamko, vankúšik
 • Náhradné oblečenie
 • Igelitová taška
 • Kópia preukazu poistenca

Všetky veci dieťaťa je nutné označiť menom!

 

Po dohode s triednou učiteľkou je možná adaptácia formou skráteného pobytu v MŠ ( nové deti).

Dieťa musí mať osvojené základné kultúrno – hygienické návyky , t.j. samostatné jedenie, samostatné používanie WC.
Do MŠ sa prijímajú iba zdravé deti!

Ak má dieťa zdravotné problémy ( kašeľ, infekčné soplíky, zapálené očká, teplota..) nemusí pedagóg prevziať, ohrozuje svoje zdravie ako aj zdravie ostatných detí a personálu. Deti sú zadeľované do tried spravidla podľa veku, toto zadeľovanie je v kompetencii riaditeľky.

Poplatky

Školné: 3O €

 • poplatok neuhrádzajú deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré nechodia do MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní na základe žiadosti rodiča o prerušenie resp. odpustenie poplatku v odôvodnených prípadoch.
 • Platba internetbakingom
 • Poplatok sa uhrádza vždy do 14 dňa v danom mesiaci
 • Číslo účtu: SK36 5600 0000 0018 0414 5023

Strava

 • Príspevky za stravu v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2019:
 • Príspevok na nákup potravín pre stravníkov od 2 – 6 rokov/1 deň: 1,54 €

Z toho:

  • Desiata: 0,38 €
  • Obed: 0,90 €
  • Olovrant: 0,26 €
  • Príspevok na režijné náklady na 1 deň: 0,50 €
 • Cena stravy celodenná: 1 deň/2,04 €
 • Cena stravy predškolská: 1 deň po odpočítaní dotácie /1,20€/: 0,84 €
 • Cena stravy bez olovrantu: 1 deň / 1,78 €

Číslo účtu: SK67 5600 0000 0018 0414 9024

Odporúčame rodičom nastaviť si trvalý príkaz od 1.9.2019 nasledovne:

 • Dieťa v MŠ CS (2-5r.): 45 €
 • Predškolák v MŠ (5-6/7r.): 20 €
 • Dieťa BO v MŠ: (2-5r.): 40 €

 

Rodičovský príspevok

 • Schválený rodičovský príspevok sa uhrádza polročne. Financie slúžia na nákup darčekov na Mikuláša, MDD, rozlúčku s predškolákmi, úhrada fotenia, mesačné kultúrne akcie pre deti, materiál.
 • Číslo účtu: SK29 0200 0000 0026 5043 9356

Zápis detí do MŠ

Informácie pre zápis detí do MŠ pre rok 2021/2022 nájdete na odkaze nižšie.
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2021/2022

O ďalších podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať na webstránke mestskej časti Karlova Ves a na tejto stránke.

Dokumenty