Informácie pre rodičov

Základné informácie

Adresa: Materská škola Pod Rovnicami 1, 841 04 Bratislava
Telefón: 02/70711590
E-mail: ms.podrovnicami@gmail.com ms.podrovnicami@karlovaves.sk
Webstránka: www.mspodrovnicami.sk

Zriaďovateľ: MČ Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Prevádzka: 6:30 - 17:00

Prevádzka v jednotlivých triedach

Trieda Otvorené Kontakt
Lienky 6:30 - 17:00 0904 283 668
Žabky 7:30 - 16:00 0904 283 617
Kuriatka 7:00 - 16:00 0904 283 661
Mackovia 7:00 - 16:00 0903 190 862

Odhlasovanie detí:
Deň vopred alebo do 8:00 hod. v deň neprítomnosti.


Čo dieťa potrebuje do MŠ

 • Prezuvky – pevná obuv, nie čierna podrážka
 • Pyžamko , vankúšik
 • Náhradné oblečenie
 • Igelitová taška
 • Kópia poisteneckého preukazu
Všetky veci dieťaťa je nutné označiť menom!

Po dohode s triednou učiteľkou je možná adaptácia formou skráteného pobytu v MŠ ( nové deti).

Dieťa musí mať osvojené základné kultúrno – hygienické návyky , t.j. samostatné jedenie, samostatné používanie WC.
Do MŠ sa prijímajú iba zdravé deti!

Ak má dieťa zdravotné problémy ( kašeľ, infekčné soplíky, zapálené očká, teplota..) nemusí pedagóg prevziať, ohrozuje svoje zdravie ako aj zdravie ostatných detí a personálu. Deti sú zadeľované do tried spravidla podľa veku, toto zadeľovanie je v kompetencii riaditeľky.


Poplatky

Školné: 30 €

 • poplatok neuhrádzajú deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré nechodia do MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní na základe žiadosti rodiča o prerušenie resp. odpustenie poplatku v odôvodnených prípadoch.
 • Platba internetbankingom
 • Poplatok sa uhrádza vždy do 14 dňa v danom mesiaci
 • Číslo účtu: SK36 5600 0000 0018 0414 5023

Strava

 • Príspevky za stravu v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2019:
 • Príspevok na nákup potravín pre stravníkov od 2 - 6 rokov/1 deň: 1,54 €.
  Z toho:
  • Desiata: 0,38 €
  • Obed: 0,90 €
  • Olovrant: 0,26 €
  • Príspevok na réžijné náklady na 1 deň: 0,50 €
 • Cena stravy celodenná: 1 deň / 2,04 €
 • Cena stravy predškolská: 1 deň po odpočítaní dotácie /1,20€/: 0,84 €
 • Cena stravy bez olovrantu: 1 deň / 1,78 €
 • Číslo účtu: SK67 5600 0000 0018 0414 9024

Odporúčame rodičom nastaviť si trvalý príkaz od 1.9.2019 nasledovne:

 • Dieťa v MŠ CS (2-5r.): 45 €
 • Predškolák v MŠ (5-6/7r.): 20 €
 • Dieťa BO v MŠ: (2-5r.): 40 €

Rodičovský príspevok

 • Schválený rodičovský príspevok sa uhrádza polročne. Financie slúžia na nákup darčekov na Mikuláša, MDD, rozlúčku s predškolákmi, úhrada fotenia, mesačné kultúrne akcie pre deti, materiál.
 • Číslo účtu: SK29 0200 0000 0026 5043 9356

Zápis detí do MŠ

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre šk.r. 2020/2021 sa v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uskutoční  bez osobnej prítomnosti dieťaťa v termíne od 4.5. do 15.5.2020 elektronickou formou prostredníctvom Online žiadosti.

Po podaní ONLINE žiadosti na webovej stránke mestskej časti si zákonný zástupca vypíše tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Vypísané tlačivo podpíšu obaja rodičia a pediater potvrdí zdravotný stav dieťaťa.

Vypísané, potvrdené a podpísané tlačivo zákonný zástupca doručí do materskej školy nasledovnými spôsobmi:

 • Poštou
 • Vhodením do poštovej schránky na budove MŠ
 • Zaslaním oscanovaného dokumentu na adresu MŠ. mspodrovnicami@gmail.com

Tlačivo je potrebné doručiť najneskôr do 30.6.2020

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí sa vydáva najneskôr do 15.7.2020.

O ďalších podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať na webstránke mestskej časti Karlova Ves a na tejto stránke.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Pod Rovnicami č.1 , Bratislava za školský rok 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019

Správa o výsledkoch 2016/2017

Správa o výsledkoch 2017/2018

Správa o výsledkoch 2018/2019

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Vážení rodičia, v súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany pravádzkovateľa Vám ako zákonným zástupcom dieťaťa týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov