Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 2023/2024

Termín na prijímanie žiadosti je od 2.5.2023 do 12.5.2023

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môže zákonný zástupca stiahnuť na web stránke materskej školy, zriaďovateľa alebo prevziať v materskej škole.

Žiadosť je potrebné  čitateľne vyplniť, dať potvrdiť lekárovi pre deti a dorast, kde lekár potvrdí spôsobilosť dieťaťa navštevovať materskú školu a uvedie údaje o povinnom očkovaní dieťaťa. Takúto žiadosť o prijatie doručí rodič do materskej školy najlepšie osobne z dôvodu kontroly správnosti uvedených údajov, alebo ju pošle poštou, prípadne vhodí do poštovej schránky školy.

V prípade nemožnosti podpísať žiadosť oboma zákonnými zástupcami, je potrebné k žiadosti doložiť písomné vyhlásenie/ príloha č. 2

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ do 30 júna 2023 .

Rozhodnutie  obdržia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa poštou. V prípade, že žiadajú poslať rozhodnutie len jednému z nich, podajú k tomu súčasne so žiadosťou písomné vyhlásenie (príloha č.1)