Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

Od 1. januára 2021 prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy.

Podmienky prijímania zo zákona:

 • Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (MŠ) sa všeobecne prijíma dieťa od troch rokov veku.
 • Prednostne sa podľa § 59 ods. 2 školského zákona budú prijímať deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Pod Rovnicami 1 v Bratislave, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity MŠ Pod Rovnicami 1 v Bratislave prednostne prijímané deti:

 • ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca žiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie od šk. roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici
 • s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorých súrodenci budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní aj v šk. roku 2022/2023 v MŠ Pod Rovnicami 1, Bratislava,
 • sú s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej MŠ,
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (dieťa nemá plienky a cumlík, nepije z fľaše, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umýva si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa),
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity podľa veku:
  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky
  • deti, ktoré dovŕšia 3 roky od 1. septembra do konca kalendárneho roka.