Informácie pre rodičov

Základné informácie

Adresa: Materská škola Pod Rovnicami 1, 841 04 Bratislava
Telefón: 02/70711590
E-mail: ms.podrovnicami@gmail.com ms.podrovnicami@karlovaves.sk
Webstránka: www.mspodrovnicami.sk

Zriaďovateľ: MČ Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Prevádzka: 6:30 - 17:00

Prevádzka v jednotlivých triedach

Trieda Otvorené Kontakt
Lienky 6:30 - 17:00 0904 283 668
Žabky 7:30 - 16:00 0904 283 617
Kuriatka 7:00 - 16:00 0904 283 661
Mackovia 7:00 - 16:00 0904 283 622

Odhlasovanie detí:
Deň vopred alebo do 8:00 hod. v deň neprítomnosti.


Čo dieťa potrebuje do MŠ

 • Prezuvky – pevná obuv, nie čierna podrážka
 • Pyžamko , vankúšik
 • Náhradné oblečenie
 • Igelitová taška
 • Kópia poisteneckého preukazu
Všetky veci dieťaťa je nutné označiť menom!

Po dohode s triednou učiteľkou je možná adaptácia formou skráteného pobytu v MŠ ( nové deti).

Dieťa musí mať osvojené základné kultúrno – hygienické návyky , t.j. samostatné jedenie, samostatné používanie WC.
Do MŠ sa prijímajú iba zdravé deti!

Ak má dieťa zdravotné problémy ( kašeľ, infekčné soplíky, zapálené očká, teplota..) nemusí pedagóg prevziať, ohrozuje svoje zdravie ako aj zdravie ostatných detí a personálu. Deti sú zadeľované do tried spravidla podľa veku, toto zadeľovanie je v kompetencii riaditeľky.


Poplatky

Školné: 19,80 €

 • poplatok neuhrádzajú deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré nechodia do MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní na základe žiadosti rodiča o prerušenie resp. odpustenie poplatku v odôvodnených prípadoch.
 • Uprednostňujeme platbu mesačne internetbankingom, nie šekom ( ak je to možné.
 • Poplatok sa uhrádza vždy do 14 dňa v danom mesiaci
 • Číslo účtu: SK36 5600 0000 0018 0414 5023

Strava: 1,27 € (desiata, obed, olovrant), 1,02 € (desiata, obed)

+ príspevok na réžiu 0,10 € na dieťa / na deň.

 • Platba mesiac vopred šekom
 • Číslo účtu: SK67 5600 0000 0018 0140 9024

Rodičovský príspevok

 • Schválený rodičovský príspevok sa uhrádza polročne. Financie slúžia na nákup darčekov na Mikuláša, MDD, rozlúčku s predškolákmi, úhrada fotenia, mesačné kultúrne akcie pre deti, materiál.
 • Číslo účtu: SK29 0200 0000 0026 5043 9356

Zápis detí do MŠ

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. sa pre školský rok 2019/2020

prijímanie detí uskutoční v termíne od 29. apríla do 10. mája 2019.

v čase prevádzky MŠ. Žiadosti prijíma riaditeľka MŠ alebo v opačnej zmene jej zástupkyňa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole v čase prevádzky, prípadne stiahnuť zo stránky MiÚ, našej stránky.

Zákonný zástupca dieťaťa žiadosť o prijatie vyplní a ošetrujúci lekár dieťaťa potvrdí, či je dieťa spôsobilé navštevovať materskú školu. V žiadosti o prijatie musí lekár potvrdiť, či je, alebo nie je očkované podľa očkovacieho kalendára platného pre SR. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú na žiadosti. Vyplnenú a potvrdenú žiadosť môže zákonný zástupca odovzdať v uvedenom termíne osobne alebo poštou, emailom ako sken žiadosti.

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá MŠ zákonným zástupcom osobne alebo na telefónnom čísle MŠ alebo školské oddelenie Miestneho úradu (02/70711221, 02/70711223)

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú na žiadosti najneskôr do 14. júna 2019( bude zaslané poštou).

Žiadosť o prijatie

Podmienky prijatia
 • Do MŠ sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a má nasledujúci rok plniť povinnú školskú dochádzku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • prednostne sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov
 • prednostne sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Pod Rovnicami č.1 , Bratislava za školský rok 2016/2017 a 2017/2018

Správa o výsledkoch 2016/2017

Správa o výsledkoch 2017/2018